Szkolenie NR 1/18 – 19 stycznia 2018 r.

UWAGA KORZYSTAJĄCY ZE ŚRODOWISKA

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowe Prawo wodne!, które zmieni sposób naliczania opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków. Chcesz wiedzieć jak zmienią się opłaty za wodę i ścieki (kto nalicza, w jaki sposób, rocznie czy kwartalnie), zapraszamy na szkolenie.

 

W związku z art. 285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do końca marca następnego roku. Biorąc powyższe pod uwagę do 31 marca 2018 r. należy wnieść opłatę za cały rok 2017. Ponadto podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do przedkładania marszałkowi województwa informacji sporządzonych zgodnie z wzorami wykazów określonymi w rozporządzeniu zawierającymi dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokość należnych opłat.

 

Mając powyższe na uwadze, Biuro Analiz Ekologicznych „VERT” zaprasza w styczniu 2018 r. do udziału w jednodniowym szkoleniu nr 1/18 na temat:

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Z TYTUŁU:

– wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (transport, kotłownie, technologia)

– wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

– poboru wód

W trakcie szkolenia szczegółowo zostaną omówione następujące zagadnienia:

 

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w części dotyczącej opłat
 2. Akty prawne określające:
 • jednostkowe stawki opłat na 2017 r. (bez opłat za składowanie odpadów)
 • obowiązujące wzory wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska
 • zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 1. Wykaz instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia
 2. Wskaźniki emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw
 3. Przykłady obliczeń, sposób prowadzenia ewidencji oraz wypełnianie wykazów
 4. Omówienie najczęściej popełnianych błędów
 5. Opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015 r. ze zm.)
 6. Kto ma obowiązek rejestracji oraz składania raportów do Krajowej Bazy – na podstawie ww. ustawy.
 7. Nowa ustawa Prawo wodne w kontekście opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków

          – co to są usługi wodne? kogo dotyczą? kto będzie nadzorował?

          – opłata stała i zmienna! kto ustala wysokość? czy należy zmieniać decyzje?

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały niezbędne do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2017.

Szkolenie prowadzić będą: pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i RDOŚ w Gdańsku oraz BAE „VERT” Spółka z o.o.

 

SZKOLENIE NR 1/18 ODBĘDZIE SIĘ W GDAŃSKU, MIEJSCE I TERMIN PONIŻEJ:

Data szkolenia Miejsce Godzina
19 stycznia 2018 r. Gdańsk, ul. Rajska 6 – Dom Technika NOT – Sala E (II piętro)

Rejestracja uczestników od godz. 900.

930 – 1430

W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, zwrot zapłaty będzie dokonany w terminie 14 dni od daty odwołania szkolenia.

 

Cena za udział w szkoleniu (w tym materiały szkoleniowe) wynosi:

 od osoby netto 365,85 zł + 23 % VAT = brutto 450,00 zł

w przypadku zgłoszenia 2 lub więcej osób z jednego zakładu:

od każdej osoby netto 329,27 zł + 23 % VAT = brutto 405,00 zł

Nieobecność na szkoleniu nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

B.A.E. „VERT” Sp. z o.o., ul. Milskiego 1, 80-809 Gdańsk

PKO S.A. 65 1240 5400 1111 0000 4917 1071, z dopiskiem „szk 1/18″

 

Informacji dotyczących szkolenia udzielamy w siedzibie Biura lub telefonicznie pod numerem:

58 307-55-16 lub tel. kom. 505-695-958

 

W przypadku zainteresowania się naszą ofertą prosimy o przesłanie poniższej karty zgłoszenia na adres Biura, lub przesłanie jej faksem na numer 58 307-55-16 lub pocztą elektroniczną na adres:

biuro@vert.gdansk.pl

karta zgłoszenia